Πολιτική απορρήτου

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπετε από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.kosmima-nik.gr , συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Eλληνικού και του Eυρωπαϊκού δικαίου καθώς και από διεθνείς συμβάσεις.
Απαγορεύεται η συλλογή ή χρήση οποιωνδήποτε λογοτύπων ή γραφικών, καταλόγων, φωτογραφικού υλικού, περιγραφών προϊόντων ή τιμών, οποιαδήποτε έμμεση χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των περιεχομένων σε αυτό, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.
Η ιστοσελίδας www.kosmima-nik.gr θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας που θα έρθουν σε γνώση της, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές.
Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της ιστοσελίδας www.kosmima-nik.gr θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρερχομένων υπηρεσιών της, προς τούτο δε ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσης της ιστοσελίδας και η οποία συγκατάθεση ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη από συνδεδεμένες με την ιστοσελίδα www.kosmima-nik.gr επιχειρήσεις. Εφόσον δεν ληφθεί αντίθετη εντολή, η ιστοσελίδα www.kosmima-nik.gr δικαιούται να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και για λόγους διαφημιστικής προβολής και προώθησης από απόσταση των προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και αυτών των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.
Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας www.kosmima-nik.gr σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η ιστοσελίδα www.kosmima-nik.gr δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.

Τιμολόγηση Προϊόντων
Όλες οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα www.kosmima-nik.gr είναι τιμές λιανικής πώλησης. Διατηρούμαι το δικαίωμα προσφοράς χαμηλότερης τιμής από την αναγραφόμενη σε περιπτώσεις μαζικών παραγγελιών για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται εξατομικευμένα είτε μέσα από τις σελίδες του είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σε κάθε περίπτωση το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα προκύπτει από την επιβάρυνση της συνολικής αξίας των προϊόντων με τα έξοδα αποστολής ή άλλα (π.χ. έξοδα συσκευασίας, έξοδα ασφάλειας κ.λ.π. εφόσον αυτά υφίστανται) για τα οποία θα ενημερώνεστε άμεσα και με λεπτομέρειες πριν από την τοποθέτηση της κάθε μίας παραγγελίας.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθέτησης κάθε παραγγελίας δηλώνετε αυτόματα ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα την χρέωση σας με το τελικό ποσό που έχει προκύψει. Ολοκληρωμένη θεωρείται μία παραγγελία μόνο κατά την περίπτωση επιβεβαίωσής της μέσα από τις σελίδες του kosmima-nik.gr ή/και την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος.
Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη αποσταλείσες παραγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές.
Σε κάθε περίπτωση η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει μία ή περισσότερες παραγγελίες οπότε και θα επιστραφεί το ποσό που τυχόν έχει εισπραχθεί.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών
Η ιστοσελίδα www.kosmima-nik.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν ή να συμπληρώνουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομίσει. Αν επιθυμείτε τα στοιχεία σας να διαγραφούν εντελώς από τον server μας, επικοινωνήστε μαζί μας. Επίσης έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μάθετε, ποια προσωπικά στοιχεία έχει η ιστοσελίδα μας αποθηκευμένα σχετικά με εσάς, την δεδομένη στιγμή.

Για πόσο καιρό κρατάμε τα δεδομένα σας;
Η ιστοσελίδα www.kosmima-nik.gr θα διαφυλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που κρίνεται ευλόγως απαραίτητο ώστε να πληρούμε τις προϋποθέσεις που απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για ένα λογικό χρονικό διάστημα ακόμα και αφού έχετε σταματήσει να επισκέπτεστε την σελίδα μας. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν από τον Server μας.

Επικοινωνία
Για ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο info@kosmima-nik.gr. Ενημερώνουμε ότι οι επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι απαραίτητα ασφαλείς. Κατά συνέπεια ο χρήστης δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει στοιχεία όπως ο αριθμός πιστωτικής κάρτας ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες στην αλληλογραφία μαζί μας.

Τροποποίηση των όρων
Ο επεξεργαστής των δεδομένων δικαιούται να τροποποιήσει τους παραπάνω όρους χωρίς προηγούμενη όχληση ή ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων.

Αποδοχή των όρων
Η χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της πολιτικής απορρήτου.

Αρμοδιότητα Δικαστηρίων
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ ιστοσελίδας και επισκέπτη από την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού του χαρακτήρα αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο